Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí

07.06.2020


Ministerstvo školství vydalo vyhlášku, kterou upravilo hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Pro hodnocení na naší škole jsou důležitá zejména tato ustanovení:

 

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

 

a) z podkladů pro hodnocení získáných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy - za druhé pololetí do uzavření ZŠ jsme získali v předmětech s převahou teoretického i praktického zaměření podklady pro hodnocení vzdělávání, 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy - vzhledem k optimálnímu nastavení distanční výuky v naší škole, které vycházelo z podmínek a možností žáků (jejich zákonných zástupců) se do vzdělávání na dálku zapojila převážná většina žáků. Hodnocení během distanční výuky mělo především motivační charakter. Efektivní a aktivní spolupráce má pro hodnocení výsledků vzdělávání charakter podpůrný. Do školy se po uvolnění opatření vrátilo 90% žáků, 10% žáků stále zůstává na distanční výuce či dochází na individuální konzultace,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 - vyučující mají dostatečné množství podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí (v souladu s klasifikačním řádem školy)

 

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí - pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která vycházejí z klasifikačního řádu školy nejsou v rozporu s odstavcem 1 vyhlášky.

 

Klasifikační řád školy je přílohou Školního řádu - dostupný na webu školy, sekce Základní škola

Úplné znění vyhlášky zdehttps://www.msmt.cz/file/52751/